izr. prof. dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru

VRSTNIŠKE SKUPINE V MLADOSTNIŠTVU

PEER GROUPS IN ADOLESCENCE

Dr. Katja Košir je doktorica psihologije, kot visokošolska učiteljica je zaposlena na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Predava bodočim učiteljem, psihologom in (inkluzivnim) pedagogom, sodeluje pa tudi pri programu pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja za učitelje. Njeno raziskovalno delo sega pretežno na področje nekognitivnih dejavnikov učne uspešnosti, zlasti na področje socialnih odnosov v šoli – vrstniških odnosov in odnosov med učitelji in učenci ter na področje njihovega pomena za učno vedenje učencev in njihovega merjenja. Je predstojnica Centra za vseživljenjsko izobraževanje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Kot izvajalka različnih izobraževanj za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja si prizadeva za prenos znanstvenih spoznanj v prakso in učinkovito povezovanje in sodelovanje med akademsko skupnostjo in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Je pomožna urednica pri reviji Psihološka obzorja. Leta 2017 je prejela priznanje Pedagoškega inštituta in društva SLODRE (Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije) za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

Več o medvrstniškem nasilju lahko najdete tu.

prof. dr. Metka Kuhar, Univerza v Ljubljani

OSNOVE RAZUMEVANJA PSIHOLOŠKE TRAVME V PODPORO DELU Z DIJAKI V DIJAŠKEM DOMU

BASICS OF UNDERSTANDING PSYCHOLOGICAL TRAUMA IN SUPPORT OF WORKING WITH PUPILS IN DORMITORY

Dr. Metka Kuhar je po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana komunikologinja. Zaposlena je na Univerzi v Ljubljani. Dela kot redna profesorica socialne psihologije, kot predavateljica in raziskovalka. Vodila je več raziskav s področja fenomenov vsakdanjega življenja (poleg komuniciranja in duševnega zdravja je pokrivala tudi tematike, kot so odnosi, samopodoba, mladina, spol). Je avtorica več knjig, znanstvenih člankov in strokovnih prispevkov. Med njenimi znanstvenimi deli sta precej odmevali knjigi V imenu lepote: družbena konstrukcija telesne samopodobe (2004) in Mladi, družina, starševstvo (v soavtorstvu z M. UIe, 2004). Certificirana je iz več komunikacijskih in terapevtskih pristopov. 

Na svoji raziskovalni in izobraževalni poti usmerja prizadevanja v krepitev dialoškega, povezovalnega komuniciranja, učinkovitega soustvarjanja ter v razvijanje socialnih in čustvenih veščin v različnih kontekstih.  

Več informacij najdete tu.

dr. Tatjana Dragovič Andersen v sodelovanju s prof. Pam Burnard

THE FUTURE(S) OF EDUCATION: WHAT IF?

Dr. Tatjana Dragovič Andersen je magistrirala in doktorirala v Veliki Britaniji na področju izobraževanja odraslih in na podpodročjih prenosa znanja in profesionalnega razvoja zaposlenih. Od leta 2007 poučuje in raziskuje na Univerzi v Cambridgu, Velika Britanija, na področjih izobraževanja, dialoškega pristopa, ustvarjalnega vodenja, coachinga, raziskovalnih metod za »practice research«. Od leta 2015 na Univerzi v Cambridgu poučuje doktorante kvalitativne raziskovalne metode in vodi raziskovalno skupino doktorantov »Leadership, Educational Improvement and Development (LEID)«. V svoji akademski karieri je poučevala kot gostujoča predavateljica tudi na »University of Applied Sciences« v Oulu, Finska, in delala kot raziskovalka –svetovalka na »The Open University« v Veliki Britaniji na področjih profesionalne identitete, možnostnega mišljenja in ustvarjalnosti. Več kot 20 let deluje tudi kot priznana in večkrat nagrajena mednarodna izobraževalka in coach na področju »leadership and management«.

Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem razvoja voditeljstva, profesionalne identitete, dialoških pristopov, možnostnega mišljenja, ustvarjalnosti, coachinga in profesionalnega razvoja zaposlenih. Predvsem jo zanima testiranje teoretičnih modelov in konceptov v profesionalnih kontekstih poslovnega okolja v mednarodnih korporacijah in/ali v inštitucijah v javnem sektorju. V vlogi koordinatorja ali raziskovalke –svetovalke je bila vključena v več kot 10 mednarodnih raziskovalnih projektov, financiranih ali iz EU skladov ali iz znanstveno-raziskovalnih skladov Velike Britanije.

Več o predavateljici najdete tu.

dr. Pam/ela Burnard

Pam Burnard je profesorica umetnosti, ustvarjalnosti in izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze v Cambridgeu v Veliki Britaniji. Diplomirala je iz glasbenega poustvarjanja, glasbenega izobraževanja, izobraževanja in filozofije. Njeno glavno zanimanje je raziskovanje raznolikih ustvarjalnosti, vključno s kreativnim poučevanjem in učenjem, za kar je mednarodno priznana. Dela tudi kot izredna profesorica na Šoli za humanistične in komunikacijske umetnosti Univerze v zahodnem Sydneyju v Avstraliji.

Kratek video si lahko ogledate tu.

dr. Jasminka Zloković

NASILJE UČENIKA NAD NASTAVNICIMA – POJAVNOST, UZROCI I PREVENCIJA IZ PERSPEKTIVE NASTAVNIKA – Prilog primarnoj prevenciji u školi i obitelji

STUDENT VIOLENCE AGAINST TEACHERS – OCCURRENCE, CAUSES AND PREVENTION FROM THE TEACHER’S PERSPECTIVE – Contribution to primary prevention in school and family

Profesorica družboslovnih znanosti prihaja s Filozofske fakultete, oddelka za pedagogiko Vseučilišča v Reki. Njena ožja znanstvena področja so družinska pedagogika, odnosi v družini, rizični otroci, nasilje nad otroki in preprečevanje le-tega, zgodnje in predšolsko obdobje ter tudi gerontologija. Je avtorica številnih znanstvenih del, predava, sodeluje na posvetovanjih, delavnicah in konferencah po svetu, pripravlja strokovne podlage in načrte izobraževanja študentov.

Več strokovnih člankov avtorice lahko najdete tu.

dr. Vanja Kiswarday

REZILIENTNOST (JE POSTALA) ENA TEMELJNIH KOMPETENC SODOBNEGA ČASA

RESILIENCE (HAS BECOME) ONE OF THE CORE COMPETENCIES OF TODAY

Doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday prihaja z Univerze na Primorskem, kjer dela kot znanstvena sodelavka, njeno matično področje je specialna pedagogika. Dela kot predavateljica in raziskovalka. Predava študentom na smereh Predšolska vzgoja, Edukacijske vede, Razredni pouk in Inkluzivna pedagogika; poučuje osnove specialno-pedagoških pristopov pri zagotavljanju oblik pomoči in podpore v procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje in je mentorica diplomskim in magistrskim nalogam. 

Predava po inštitucijah, sodeluje in organizira kongrese, delavnice, okrogle mize, objavlja in sodeluje pri izdajanju publikacij s področja inkluzivne pedagogike in oseb s posebnimi potrebami. Deluje tudi kot učitelj –tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami in v okviru te problematike aktivno sodeluje tudi na ravni Univerze na Primorskem. Prejela je priznanje za razvojno raziskovalno delo v vrtcih in šolah ter nagrado za pedagoško odličnost UP.

Več strokovnih člankov avtorice lahko najdete tu.

dr. Joachim Gross

STAYING CALM IN THE MIDDLE OF THE CATASTROPHY – HOW MINDFULNESS CAN HELP US TO DEAL WITH DIFFICULT SITUATIONS IN WORKING WITH PEOPLE AT OUR EVERYDAY WORKPLACE

Dr. med. Joachim Gross je nemški zdravnik, specialist medicine dela, socialne in okoljske medicine. Doktoriral je na Univerzi v Würzburgu/Nemčija. Kot svetovalec skrbi za telesno in duševno blagostanje delodajalcev in zaposlenih – od majhnih podjetij do enega izredno velikega ekološko usmerjenega podjetja s 5000 zaposlenimi za prodajo zdrave hrane v Nemčiji.

Dr. Gross nas nagovarja takole: Naša vsakdanja resničnost na delovnem mestu je pogosto velika zmešnjava in zahteva našo nenehno prilagajanje in prilagodljivost – kako lahko ostanemo zdravi sredi »katastrofe«? Mogoče s pristnim nasmehom v obrazu? Mogoče z malo spremembe perspektive? Poleg tega, da je strokovnjak za socialno medicino in medicino dela, je tudi  homeopat in mojster zena. Nekaj let že živi v Sloveniji, zato razume in odlično govori tudi naš jezik.

Več o njegovem delovanju, tudi v Sloveniji, si lahko preberete tu.

dr. Jonas Sonnenschein

THE CLIMATE CRISIS IN THE CLASS ROOM: ABOUT INDIVDIUAL CHANGE AND COLLECTIVE ACTION

Dr. Jonas Sonnenschein prihaja iz Nemčije, trenutno živi in dela v Sloveniji.  Ne potuje z letali, raje potuje z vlakom, četudi mu to vzame kak dan več. V letih od 2014 do 2018 je bil raziskovalec na področju okoljske ekonomije na Univerzi Lund na Švedskem, kjer je pridobil naslov doktor znanosti in kjer še vedno predava okoljsko ekonomijo mednarodnim študentom magistrskega študija. Je vodja projektov pri Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. Strokovna področja, s katerimi se ukvarja, so: podnebne spremembe, zelena proračunska reforma, okoljska ekonomija in vedenjska ekonomija. Je avtor številnih znanstvenih publikacij s področja podnebne politike. Trenutno dela na projektu LIFE Care4Climate in vodi kampanjo »Leto brez lèta«.

Več o njegovem delovanju najdete tu.

Njegovo predstavitev lahko prenesete tu.

dr. Max Paoli

EDUCATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE: RECONNECTING WITH NATURE AND RESPECTING THE PLANETARY BOUNDARIES

Max Paoli je zaposlen na Unescu, je svetovni koordinator za znanost in predstavlja enega izmed desetih najpomembnejših imen v svetovni politiki razvoja znanosti in pomena znanosti za trajnostni razvoj.

Dela na širjenju pomembnosti zavedanja in delovanja za trajnostni razvoj, za napredek in pomen razvijanja znanosti v razvijajočih se državah in se  nenazadnje zavzema in dela na področju vključevanja mladih, izobraževanja za trajnostni razvoj in okoljsko osveščenost.

Max Paoli dela po vsem svetu, zato si štejemo v veliko čast, da bo z nami n kongresu. Pozna naš izobraževalni sistem in življenje v dijaškem domu, saj njegova hči, ki se šola v Kopru in živi v dijaškem domu, govori slovensko.

Njegovo predavanje iz novembra 2020 si lahko ogledate tu.

izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, Univerza v LJ ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

MEDKULTURNA VZGOJA V DIJAŠKEM DOMU

INTERCULTURAL EDUCATION IN BOARDING SCHOOL

Dr. Klara Skubic Ermenc je izredna profesorica na oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je delala kot gostujoča profesorica na Univerzi v Beogradu v Srbiji. Objavila je čez 50 znanstvenih člankov in poglavij v znanstvenih monografijah in učbenik. Med letoma 2015 in 2017 je bila odgovorna urednica revije Journal of Contemporary Educational Studies. Trenutno pa je tudi podpredsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije in članica uredniškega odbora revije Sodobna pedagogika. Z dr. Skubic Ermenc v DVDDS-ju dobro sodelujemo, predstavila pa se nam je tudi na srečanju vzgojiteljev dijaških domov v Novi Gorici, kjer je predstavila rezultate raziskave o šolanju v času epidemije.

Zanimivi članek avtorice lahko nadete tu.

 dr. Ada Holcar Brunauer

VPLIV FORMATIVNEGA SPREMLJANJA NA CELOVIT RAZVOJ UČENCEV

THE IMPACT OF FORMATIVE ASSESSMENT PRACTICE ON THE OVERALL ACHIEVEMENT OF STUDENTS

Ada Holcar Brunauer je zaposlena na Zavodu RS za šolstvo kot pedagoška svetovalka na oddelku za osnovno šolo. V okviru formativnega spremljanja, ki jo še posebej zanima, na zavodu vodi razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.

Ada je članica uredniškega odbora revije Vzgoja in izobraževanje ter avtorica in soavtorica številnih člankov in knjig s področja formativnega spremljanja. 

Njena največja strast sta formativno spremljanje in potovanja.

Več o formativnem spremljanju lahko najdete tu.