skupinska

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije  je prostovoljna stanovska organizacija, ki proučuje, razvija in bogati teorijo in prakso vzgojnega dela v dijaških domovih ter sodeluje pri reševanju problemov vzgojiteljev v dijaških domovih. Društvo s svojimi aktivnostmi vzpodbuja člane k povezovanju, izmenjavi izkušenj in izobraževanju.

Naloge Društva so:

 • spodbujati in spremljati ter ustvarjalno sodelovati pri nadaljnjem razvoju vzgojnega dela v dijaških domovih z vidika teoretskih osnov in konceptualizacije, z operativnega, vsebinskega in organizacijskega vidika dela,
 • vzpodbujati in razvijati ustrezne oblike dela in vsebine povezav med društvom, visokošolskimi institucijami ter strokovnimi in upravnimi inštitucijami šolskega sistema,
 • spodbujati in razvijati sodelovanje in koordinacijo med društvi vzgojiteljev, socialnih pedagogov, psihologov, svetovalnih delavcev in ostalih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
 • si prizadevati za ustrezen pravni in strokovni status vzgojiteljev v dijaških domovih,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju permanentnega strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljev,
 • spodbujati razvoj ustreznih oblik in vsebin dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja vzgojiteljev,
 • s svojim strokovnim delovanjem prispevati k nadaljnjemu razvoju vzgoje in izobraževanja mladega človeka, k razvoju šolskega sistema kot celote ter vsebinskim in programskim vidikom razvoja dijaških domov,
 • spodbujati razvojno proučevalno delo v dijaških domovih ter prispevati k sistematičnemu razvoju tega dela, spremljati in se vključevati v pripravo sistemske zakonodaje za področje srednjega šolstva,
 • širiti domača in tuja znanstvena spoznanja, ki zadevajo vzgojno delo, z objavo ustreznih prispevkov v strokovnih revijah in časopisih, z izdajanjem lastne strokovne revije ali z izdajo posebnih publikacij,
 • vzpostaviti kritičen odnos do vseh normativnih aktov, ki kakorkoli zadevajo dijaka, učitelja ali šolski sistem ter samo vzgojno delo in vzgojitelje v dijaških domovih,
 • predlagati posebno uspešne vzgojitelje za nagrade in priznanja Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije in druga priznanja, ki se podeljujejo za izjemne rezultate na pedagoškem področju,
 • seznanjati javnost o delu društva.

V društvu se zavzemamo za povezovanje in strokovno rast pedagoških delavcev iz dijaških domov. V ta namen vsako leto organiziramo srečanje vzgojiteljev, ki vsebuje tako strokovne teme kot aktivnosti namenjene druženju in izmenjavi mnenj. Iz enakega razloga je društvo organiziralo strokovne posvete za vzgojitelje dijaških domov, ki so v zadnjih letih prerasli v mednarodni kongres dijaških domov. V letu 2015 smo uspešno izpeljali že šestega, za katerega lahko trdimo, da je potekal na visoki strokovni ravni. Zavidljiva udeležba plenarnih predavateljev iz Slovenije in tujine ter blizu sto znanstveno-strokovnih referatov, je mednarodni  kongres prepričljivo potisnilo v ospredje naših aktivnosti. Kongres organiziramo na vsaka tri leta. V vmesnih obdobjih skrbimo za organizacijo izobraževanj, na katera vabimo priznane domače strokovnjake, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja.

Pri svojem delu sodelujemo tako z Zavodom RS za šolstvo, kot z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Skupnostjo dijaških domov Slovenije, Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije, z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Zadnja leta so prinesla veliko sprememb na področju zaposlovanja in predvsem plačnega sistema. Zaposleni v dijaških domovih nismo nobene izjeme. Uspelo nam je združiti sindikalne zaupnike dijaških domov, ki bodo s svoje aktivnosti usmerili v reševanje težav s področja zaposlovanja.

Društvo združuje vzgojitelje, svetovalne delavce in ravnatelje dijaških domov iz Slovenije in zamejstva ter vse zainteresirane strokovne in znanstvene delavce, ki se kakorkoli ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v Republiki Sloveniji.