Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije združuje vzgojitelje, svetovalne delavce in ravnatelje dijaških domov iz Slovenije in zamejstva. Deluje od leta 1993 in skrbi za povezovanje in strokovno rast pedagoških delavcev v dijaških domovih. Ustanovljeno je bilo na pobudo vzgojiteljev, podprli pa so ga tudi ravnatelji in svetovalni delavci. Prva predsednica Društva je bila ga. Metka Malus. Kasneje je vodenje prevzel g. Andrej Čepin. Največ do sedaj, kar osem let, je Društvo vodila ga. Mojca Bekš. Nato so si sledile predsednice mag. Nataša Erjavec, ga. Lilijana Gabrič Hvasti in ga. Tina Vrčon. Trenutno Društvu predseduje ga. Saša Šterk.

V vseh letih obstoja Društva si v Društvu prizadevamo in organiziramo  mnoge aktivnosti, ki so namenjene srečevanju strokovnih delavcev, izmenjavi mnenj in izkušenj ter pridobivanju novih spoznanj predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Vzgojitelji in ostali strokovni delavci se ob koncu pouka tradicionalno udeležujemo strokovnih srečanj, ki jih organiziramo na različnih koncih Slovenije. Na srečanjih se opredeljujemo do  aktualnih tem ter izmenjujemo mnenja.

Pod okriljem Društva so v obdobju od leta 2000 do leta 2007 potekali strokovni posveti. Med drugim smo obravnavali teme, kot so: Otroci s posebnimi potrebami, Vizija dijaških domov, Nasilje v dijaških domovih, Med možnostmi in omejitvami idr.

Po sedmih letih organiziranja posvetov smo aktivni člani, tudi na pobudo udeležencev posvetov, začutili potrebo po nadgradnji naših srečanj. Pokazala se je potreba po druženju oz. sodelovanju s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja izven naših meja. Tako se je rodil Mednarodni kongres dijaških domov Slovenije, ki ga organiziramo vsako tretje leto v Ljubljani.

Pri svojem delu sodelujemo tako z Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Skupnostjo dijaških domov Slovenije, Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije, vzgojno-izobraževalnimi institucijami kot tudi z drugimi strokovnimi delavci iz Slovenije in tujine. Redno spremljamo in obravnavamo aktualne dogodke z našega področja in se kritično odzivamo na za nas aktualne dogodke. Z aktivnostmi pomembno prispevamo k večji veljavi naše stroke v širši družbi ter strokovni rasti delavcev v dijaških domovih.